Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm mỹ nghệ sừng của Làng nghề sừng Thuỵ Ứng, liên hệ 0968199688 để đặt hàng sản xuất!

Lược 12 con giáp-BlackĐôi vịt uyên ươngLăn mũi sừng
Hướng dẫn khai thác – vận chuyển cất giữ gỗ rừng trồng nhóm IA"gỗ sưa"
1.Về thủ tục khai thác gỗ rừng trồng nhóm IA 2.Về vận chuyển, cất giữ gỗ rừng trồng nhóm IA

Công văn số 3419/BNN-KL về việc hướng dẫn khai thác, vận chuyển cất giữ gỗ rừng trồng nhóm IA do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
********

Số: 3419/BNN-KL
V/v hướng dẫn khai thác, vận chuyển cất giữ gỗ rừng trồng nhóm IA

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, ở một số địa phương đã xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép gỗ sưa (tên khoa học là Dalbargia tonkinensis Prain) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Để chấn chỉnh trình trạng này, ngày 11/7/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 68/2007/CT-BNN về tăng cường quản lý khai thác và tiêu thụ gỗ sưa; trong đố, đề nghị tạm dừng việc khai thác quản lý của các ngành, các cấp, đến nay trật tự quản lý đối với loài cây này cơ bản đã ổn định theo quy định của pháp luật, do vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tiếp tục áp dụng việc tạm dừng khai thác, tiêu thụ gỗ sưa như Chỉ thị số 68/2007/CT-BNN nữa. Tuy nhiên, để tránh những tình trạng tương tự có thể xảy ra trong công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với gỗ rừng trồng nhóm IA, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý một số vấn đề như sau:

1. Về thủ tục khai thác gỗ rừng trồng nhóm IA

- Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng nhóm IA thuộc rừng sản xuất, rừng phòng hộ áp dụng theo quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 và Điều 36 Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Điều 40 Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường hợp tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư gây trồng trong vườn, trồng phân tán thì chủ lâm sản tự quyết định việc khai thác.

- Gỗ khai thác đủ tiêu chuẩn đóng búa Kiểm lâm phải được đóng búa Kiểm lâm theo quy định tại khoản 2, Điều 8  và điểm b, khoản 2, Điều 9 Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về vận chuyển, cất giữ gỗ rừng trồng nhóm IA

a) Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán thực hiện theo đúng quy định tại Điều 8 Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức:

+ Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp vận chuyển nội bộ thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ;

+ Lý lịch gỗ do tổ chức lập có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại; gỗ có dấu búa kiểm lâm phù hợp với lý lịch;

Trường hợp gỗ không đủ tiêu chuẩn đóng búa kiểm lâm, chủ lâm sản phải lập bảng kê, cơ quan kiểm lâm sở tại nơi có gỗ khai thác xác nhận;

+ Tổ chức mua gom của nhiều hộ cộng đồng, gia đình, cá nhân thì phải có lý lịch hoặc bảng kê, cơ quan kiểm lâm sở tại của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nếu địa phương không có cơ quan kiểm lâm cấp huyện) nơi có gỗ khai thác xác nhận;

- Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân:

+ Lý lịch gỗ do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại; gỗ có dấu búa kiểm lâm phù hợp với lý lịch;

+ Trường hợp gỗ không đủ tiêu chuẩn đóng búa kiểm lâm thì chủ lâm sản lập bảng kê có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại hoặc Ủy ban nhân dân xã (nếu địa phương không có cơ quan kiểm lâm cấp huyện) nơi có gỗ khai thác xác nhận.

b) Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến và đồ mộc chưa hoàn chỉnh gỗ rừng trồng nhóm IA thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quá trình thực hiện nếu các quy định quan đến khai thác, tiêu thụ gỗ rừng trồng có sửa đổi thì áp dụng theo quy định hiện hành./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT, CC KLcác tỉnh, TP;
- Cục KL, Cục LN;
- Vụ PC, VP Bộ;
- Lưu VT, KL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Hứa Đức Nhị

 

Giỏ hàng
Tổng cộng: 0 VNĐ
Xem giỏ hàng
Thanh toán
Hỗ trợ trực tuyến
Skype
Tư vấn trực tuyến
(+84) 968 199 688
Tin mới
Thống kê truy cập
Tỷ giá